Paskatinimai ir apdovanojimai

VĮ MIŠKŲ URĖDIJOS DARBUOTOJŲ PREMIJAVIMO IR VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO TVARKA

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Darbuotojų premijavimo bei vienkartinių išmokų mokėjimo nuostatai (toliau- nuostatai) reglamentuoja premijavimo bendruosius principus bei vienkartinių išmokų mokėjimo tvarką.
  2. Sprendimą dėl darbuotojų premijavimo bei vienkartinių išmokų priima bei jų dydį nustato miškų urėdas. Premijos bei vienkartinės išmokos įforminamos miškų urėdo įsakymu.
  3. Premija siekiama skatinti darbuotojus už gerus gamybinius rezultatus, už gerą darbo pareigų vykdymą, našų darbą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, dorumą, sąžiningumą.
  4. Premijos darbuotojams gali būti skiriamos šiais atvejais:
   1. už metinius ūkinės- finansinės veiklos rezultatus;
   2. Valstybės ir profesinių švenčių progomis;
   3. už ilgametį, gerą ir nepriekaištingą darbą asmeninių sukakčių proga, išdirbus ne mažiau 5 metus, 40 metų jubiliejaus proga – iki 1 minimalios mėnesinės algos, 50 metų jubiliejaus proga – iki 1,5 minimalios mėnesinės algos, 60 metų jubiliejaus proga – iki 2 minimalių mėnesinių algų;
   4. už ypatingų papildomų užduočių, nesusijusių su tiesioginėmis darbuotojo pareigomis, vykdymą.
  5. Darbuotojams skiriamos vienkartinės išmokos, kai sunki jų materialinės būklės dėl jų pačių ligos ar mirties, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio)) ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, gimus dirbančiojo šeimoje vaikui bei sutuoktuvių proga, remiantis kolektyvine sutartimi.
 2. PREMIJAVIMO IR VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO SĄLYGOS
  1. Darbuotojai, neišdirbę bandomojo laikotarpio, o tie , kuriems neskirtas bandomasis laikotarpis, neišdirbę 3 mėnesių, nepremijuojami.
  2. Premijos gali būti dalinai sumažintos arba nemokamos, kai:
   1. netinkamai vykdomi miškų urėdijos miškų urėdo įsakymai ir padalinių viršininkų pavedimai;
   2. nekokybiškai ir nesavalaikiai perduodami rodikliai, planai, statistinės ataskaitos ir kita informacija tiek Miškų urėdijos, tiek į išorę;
   3. už pagrįstas klientų pretenzijas, skundus ir pastabas.
  3. Darbuotojams, pažeidusiems darbo drausmę, premijos nemokamos arba sumažinamos, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį.
  4. Vienkartinės išmokos išmokamos jeigu yra raštiškas prašymas ir pateikti atitinkami tai patvirtinantys dokumentai.
 3. PREMIJŲ IR VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ MOKĖJIMAS
  1. Vienkartinės išmokos, premijos už metinius ūkinės- finansinės veiklos rezultatus bei šventinės premijos mokamos iš miškų urėdijai patvirtinto pelno rezervo, skirto darbuotojų premijoms ir socialiniams tikslams, lėšų. Premijos dydis negali viršyti darbuotojo mėnesinės ar pareiginės algos pastoviosios dalies.
  2. Premijos, skirtos už ypatingos svarbos užduočių atlikimą, mokamos iš darbo apmokėjimo lėšų.