2009 m. veiklos ataskaita


Darbuotojų skaičiaus pasikeitimas urėdijoje 


Metų pradžioje buvo 105 darbuotojų, metų pabaigoje 95 darbuotojų. Per 2009 m. buvo priimti 38 darbininkai, atleista 48 darbininkai. Panaikinus auditoriaus ir ekonomisto etatus, įsteigiama personalo inspektoriaus etatas.

Nuosavas kapitalas


Nuosavas kapitalas metų pradžioje sudarė 9059559 Lt. Per ataskaitinius metus įmonės savininko kapitalas padidėjo 100000 lt, sumažėjo 3413 Lt. , perduotas gyvenamas namas su ūkiniais pastatais, namo dalis su pagalbiniais pastatais, garažas, sandėliai VĮ Valstybės turto fondui , kurių likutinė vertė 3413 Lt ir nurašyto ilgalaikio turto likutinė vertė 80,00 Lt. Nuosavas kapitalas 2009 metų pabaigoje sudarė 9388458 Lt.

Turto padidėjimas arba sumažėjimas


Ilgalaikis turtas metų pradžioje sudarė įsigijimo savikaina 9148145,56 Lt, metų pabaigoje 9667646,09 Lt. Įsigyta ilgalaikio turto nėra, perleisto, parduoto ir nurašyto ilgalaikio turto per 2009 m. įsigijimo savikaina už 109293,66 Lt. Užbaigus įrengti Kairiškių girininkijoje Šiurkiškio miške kelio statybą, iš nebaigtos vykdyti statybos suma 628794,19 Lt perkeliama į ilgalaikio materialiojo turto grupę.

Sodmenų išauginimas


Miško sodmenys miškams atkurti ir įveisti auginami Žerkščių medelyne ir Mažeikių daigyne, kurių bendras plotas sudaro 36 ha. Urbanistiniai sodmenys auginami Žerkščių medelyne. 2009 metais išauginta 3,1 mln sėjinukų ir 2,4 mln. sodinukų. Lapuočių sodmenys sudaro 40 % nuo bendro išauginamo sodmenų kiekio.

Miškų atkūrimas ir įveisimas


2009 metais atkurta 273,0 , t.t.150,0 ha sodinimu, 123,0 ha žėliniais ir įveista žemės ūkiui netinkamose žemėse 37,8 ha miškų, t.t. 34,9 ha sodinimu. Želdiniai pagal medžių veisles pasiskirsto sekančiai: eglės 47,8 %, pušies 11,3 % , ąžuolų 4,4% ir kitų lapuočių 36,5%. Mišrūs želdiniai sudaro 94 %. Ąžuolas su spygliuočiais mišrintas 32,0 ha plote , pasodinta ąžuolynų ( kai ąžuolas yra vyraujantis rūšis) 13,8 ha.

Žemės ūkiui netinkamose žemėse įveista 140,0 % nuo patvirtintos metinės miškų įveisimo apimties per metus.

Miškų sertifikavimas


Valstybinės reikšmės miškai sertifikuoti 32,2 tūkst. ha plote. Sertifikavimo metu nustatyta, kad urėdijoje miškai tvarkomi prisilaikant tarptautinių kriterijų ir principų.

“Natūra 2000”


Urėdija dalyvauja projekte “Europinės svarbos saugomų teritorijų tinklo “Natūra 2000” įgyvendinime. Sedos girininkijos Žalgirio miške Aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D-1-629 įsteigtas Plinkšių biosferos poligonas. Jo plotas 3594 ha. Urėdija biosferos poligone ūkininkauja pagal patvirtintus nuostatus.

Ūkinių paslaugų teikimas miškų savininkams


Urėdijos kontroliuojamoje teritorijoje yra 24313 ha privačių miškų. Yra apie 5760 miškų savininkų. Vidutinis miško valdos plotas yra 4,22 ha. Urėdija savininkus konsultuoja girininkijose ir urėdijoje. Paslaugų ir mokymų organizavimui yra paskirtas miško naudojimo ir miškotvarkos inžinierius, 2009 metais įvairių paslaugų suteikta už 200,00 Lt, parduota sodmenų miškų atkūrimui ir įveisimui už 65650 Lt. Pravesti mokymai , įteikti pažymėjimai 16-ai miško savininkų. Apie teikiamas paslaugas ir mokymo organizavimą skelbiama rajoniniuose laikraščiuose, internetinėje urėdijos svetainėje.

Rekreacinės infrastruktūros miškuose plėtra


2009 metais rekreacinių objektų priežiūrai išleista 6,1 tūkst. Lt.


Miško apsaugos nuo neteisėtų kirtimų organizavimas


2009 metais valstybinės reikšmės miškuose nustatyti 1 neteisėti miško kirtimai, kurių metu iškirsta 8,32 ktm medienos. Miško pažeidėjas išaiškintas.

Siekiant užkardinti teisės pažeidimus, susijusius su savavališkais miško kirtimais, neteisėtu medienos gabenimu ir brakonieriavimu, buvo sudarytas bendras agentūros, policijos ir urėdijos prevencinių priemonių dėl bendradarbiavimo planas. Reidų metu tikrinamos lentpjūvės ir transporto priemonės gabenančios medieną miško ir bendro naudojimo keliuose. Kartu su policijos pareigūnais atlikti 4 reidai, kurių metu išaiškinti 2 pažeidėjai.

Urėdija dalyvavo akcijoje “Miškas 2009” . Jos metu buvo tikrinami kirtimai miškuose ir transporto priemonės gabenančios medieną.

Miškų priešgaisrinės apsaugos organizavimas


2009 metais urėdijos kontroliuojamoje teritorijoje užregistruoti 2 miško gaisrai 0,6 ha plote. Gaisrai nuostolių nepadarė.

Priešgaisrinės apsaugos organizavimui išleista 33,1 tūkst. Lt. Pastovaus ryšio ir priešgaisrinės komandos operatyvaus darbo, gaisrai buvo greitai užgesinami arba lokalizuojami. Vieno gaisro vidutinis plotas sudarė 0,3 ha. Gaisrų prevencijai vykdyti urėdijoje yra du priešgaisriniai bokštai, kasmet atnaujinama 10 km mineralizuotų juostų, įrengta 1,5 km naujų mini juostų. Gaisrams kilti palankiu laikotarpiu urėdijoje ir girininkijose budi atsakingi miško apsaugos darbuotojai, palaikomas telefoninis ryšys su Akmenės ir Mažeikių rajonų priešgaisrinėmis komandomis.

Miško sanitarinės apsaugos organizavimas


Sanitarinei miškų apsaugai 2009 metais išleista 16,5 tūkst. Lt. Buvo vykdoma prevencinė veikla prieš žievėgraužį tipografą pažeistuose eglynuose ir pušynuose. Miškuose išdėstyta 200 m3 vabzdžiagaudžių medžių, 200 vnt. feromoninių gaudyklių, aptverta 200 vnt. skruzdėlynų, iškabinta 250 vnt. inkilų, atrinkta 200 vnt. uoksinių medžių, išvalyta 50 ha užšlemštinų plotų.

Miško kelių tiesimas, remontas ir priežiūra


Kelių įrengimui iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 2009 m. skirta 100,0 tūkst. Lt. Šios lėšos panaudotos Kairiškių girininkijos Šiurkiškių kelio statybai. Iš ūkio lėšų kelių remontui ir priežiūrai išleista 294,7 tūkst. Lt.

Miškų urėdijos ekonominė veikla


Miškų urėdija 2009 metais gavo 10,1 mln.Lt pajamų arba 4377,2 tūkst. Lt mažiau nei 2008 metais . Už parduotą apvaliąją medieną gauta 9,2 mln. Lt (91,0 proc. pardavimo pajamų), už parduotą nenukirstą mišką – 0,04 mln Lt (0,3 proc.), kitų pajamų: transporto pajamos 0,8 mln Lt, sėklų ir sodmenų 0,07 mln. Lt ir kitos veiklos pajamų.

Iš pagrindinio pajamų šaltinio – apvaliosios medienos ir nenukirsto miško urėdija 2009 metais gavo 3,8 mln. Lt mažiau, nei 2008 m.. Pajamų už apvaliąją medieną pagrindinė padidėjimo priežastis – apvaliosios medienos kainų sumažėjimas.

2008 m. vidutinė pardavimo 1 m3 kaina 120,02 Lt (gauta pajamų už parduotą apvalią medieną 12938,4 tūkst. Lt , o parduota apvalios medienos 107,8 tūkst. ktm), apvalios medienos savikaina 51,16 Lt/ktm. O 2009 m. vidutinė pardavimo kaina 83,06 Lt/ktm (gauta pajamų už parduotą apvalią medieną 9161,4 tūkst. Lt, o parduota 110,3 tūkst. ktm. parduotos apvalios medienos gamybos išlaidos 4299,0 tūkst.Lt, o savikaina 38,98 Lt/ ktm.

Bendros miškų ūkio išlaidos sudarė 9,9 mln. Lt, o 2008 m. 14,2 mln. Lt. Lyginant su 2008 metais jos padidėjo 4,3 mln. Lt. Valstybinis miško ūkio sektorius per 2009 metus gavo 0,3 mln. Lt įprastinės veiklos pelno. Pajamos iš miško (nenukirsto miško kainomis) buvo grąžintos miškui atkurti, saugoti ir tvarkyti. Pagrindinio ir tarpinio kirtimo vertė nenukirsto miško kainomis 3,7 mln. Lt , o miškų atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų atlikta 3,3 mln. Lt, iš jų privalomaisiais darbais – 1,9 mln. Lt ir privalomųjų mokėjimų į valstybės biudžetą nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką – 0,7 mln. Lt.

Visuomenės informavimas apie valstybinių miškų būklę


Urėdija bendraudama su žiniasklaida paskelbė 9 straipsnius rajoniniuose laikraščiuose ir specialiuose leidiniuose, pateikė informaciją apie urėdiją 10-čiai TV bei radijo laidų. Urėdija apie savo veiklą informuoja visuomenę internetinėje svetainėje.

Išleisti keramikiniai suvenyrai, atnaujintas internetinis puslapis. Suorganizuotos miškininkų vasaros spartakiada, miškininko dienos minėjimas. Su jaunaisiais miško bičiuliais suorganizuota miško švarinimo talka, žvėrių šėrimo baltojo bado metu akcija. Viktorinos gamtai pažinti, miško šventės. Urėdijos sieninėje spaudoje patalpintos nuotraukos iš švenčių ir renginių.Urėdo komentarai dėl valstybinio audito ataskaitoje pateiktų pažeidimų


    Valstybinio audito ataskaitos nurodyta išvada, kad VĮ Mažeikių miškų urėdija po sutarčių sudarymo su apvaliosios medienos pirkėjais pasirašė priedus prie sutarčių, pagal kuriuos pakeitė parduodamos medienos sortimentų pavadinimus, kiekius, atsiskaitymo terminus ir
sumažino medienos pardavimo kainas 10 sutarčių. Visos nurodytos apvaliosios medienos trumpalaikio pirkimo-pardavimo sutartys, kurių Nr: 8-48, 8-52, 9-54, 9-64, 9-66, 9-70, 9-71, 9-72, 9-75, 9-90 sudarytos pagal pardavimus šalių susitarimu ir papildytos priedais, duomenimis iš sekančių pardavimų šalių susitarimu tiems patiems pirkėjams pagrindu.
    Į Mažeikių miškų urėdija pasirašytose sutartyse su pirkėjais medienos sortimentų pavadinimų, kiekių, atsiskaitymo terminų ir kainų nekeitė ir pilnai trumpalaikes sutartis vykdė. Tačiau sudarant naują sutartį šalių susitarimu su tuo pačiu pirkėju , ją pavadino ,,priedu prie
sutarties‘‘, kuriame nurodė naujus parduodamų sortimentų pavadinimus, kiekius, atsiskaitymo terminus ir kainas iš naujų pardavimų šalių susitarimu.
    Priedai prie minėtų sutarčių surašyti vadovaujantis apvaliosios medienos pardavimo komisijos protokolų duomenimis.

Miškų urėdas

2010-05-28

Albinas Paulavičius
Comments